Energetický štítek budovy

 

 

Co je to energetický štítek budovy ?

 

Energetický štítek s protokolem je dokument, který zavedla  ČSN 730540-2/2002 (Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky). Jedná se o obdobný dokument jako energetický průkaz budovy. Jeho grafický výstup je okamžitě srozumitelný i pro naprostého laika, jelikož se jedná o obdobu energetického štítku, který je užíván u elektrospotřebičů. Protože však není jeho užívání podepřeno zákonem, je v praxi užíván velice zřídka. Zákonem ani jiným předpisem není určeno,  kdo může energetický štítek vypracovávat a proto jej může vypracovet každý, kdo zvládne metodiku výpočtu.

 

ČSN 730540-2/2002 byla novelizována v roce 2005 a následně pak v roce 2007. Původní ČSN využívá jako hodnotící kritérium energetické náročnosti budovy takzvaný "stupeň energetické náročnosti" SEN.

 

SEN = 100 x eV / eV,N ( eV - vypočtená měrná potřeba tepla při vytápění, eV,N - požadovaná normová měrná potřeba tepla při vytápění )

 

Novela ČSN 730540-2 z roku 2005 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov SEN takzvaným "stupněm tepelné náročnosti" STN. Toto kritérium již nepracuje s měrnou spotřebou energie, ale s průměrným součinitelem prostupu tepla.

 

STN = 100 x Uem / Uem,N ( Uem - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla, Uem,N - požadovaný normový průměrný součinitel tepla)

 

Zatím poslední novela ČSN 730540-2 z roku 2007 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov STN takzvaným " klasifikačním ukazatelem "  CI, který pracuje rovněž s průměrným součinitelem prostupu tepla jako v předchozím případě, ale hodnotící kritérium CI je počítáno v zavislosti na tom, zda je vypočtený pruměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než normový součinitel prostupu tepla, případně větší nebo menší než průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu.

 

a) je-li Uem menší nebo rovno Uem,rq pak CI = Uem / Uem,rq

 

b) je-li Uem větší než Uem,rq a zároveň je-li Uem menší nebo rovno Uem,s pak

 

CI =1 + ( Uem - Uem,rq ) / ( Uem,s - Uem,rq )

 

c) je-li Uem větší než Uem,s pak  CI = 1 + Uem / Uem,s

 

kde je Uem - průměrný vypočtený součinitel prostupu tepla

 

Uem,rq - průměrný požadovaný normový součinitel prostupu tepla

 

Uem,s - průměrný ssoučinitel prostupu tepla stavebního fondu

 

Tento výčet nemá sloužit jako návod pro výpočet, ale uvádíme ho zde pro přehled, tak jak byla hodnotící kritéria v posledních letech měněna. V praxi dochází poměrně často k záměně jednotlivých kritérií a následně pak k různým nedorozuměním. V současné době je pochopitelně jediným platným hodnotícím kritériem hodnocení pomocí klasifikačního ukazatale CI dle ČSN 730540-2/2007.

 

 

 

Kdo musí žádat o energetické štítky budov a jak na to

 

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) platí v České republice již od roku 2007, kdy byla do českého práva zapracována první evropská energetická směrnice. Není to tedy nová povinnost.

 

Obsah a formu průkazu energetické náročnosti budovy předepisuje prováděcí vyhláška k zákonu o hospodaření energií. Průkaz obsahuje také grafickou část, která je hovorově označována za energetický štítek budovy (energetickými štítky se označují výrobky - například elektrické spotřebiče). Nyní schválenou novelou zákona o hospodaření energií je přejímána druhá přepracovaná evropská směrnice o energetické náročnosti budov, která rozšiřuje a upřesňuje požadavky předchozí první směrnice.

 

Cílem těchto opatření je významné snížení spotřeby energií na provoz budov. Vyšší administrativní zátěž a zvýšené investiční náklady stavby (o asi 812 %) se stavebníkovi či vlastníkovi budovy vrátí v úsporách energie. Nelze očekávat, že by ceny energií stagnovaly či klesaly. Spíše můžeme předpokládat, že jejich růst bude vyšší než průměrná inflace (a vyšší než třeba ceny stavebních prací). Návratnost vložených prostředků bude tedy kratší.

 

 

Kdo všechno musí o štítky žádat? Platí to pro novostavby bytů, rodinných domů, nebo i rekreačních chalup?

Povinnost se týká nových budov a větších stavebních úprav stávajících budov včetně bytových a rodinných domů s vnější půdorysnou plochou větší než 50 m2. Netýká se staveb pro rodinnou rekreaci. Rovněž se nevztahuje na budovy určené pro náboženské účely, budovy v památkových rezervacích, památkových zónách a jejich ochranných pásmech.

 

 

Kolik PENB stojí?

Cena je smluvní, neřídí se žádným právním předpisem. Závisí na velikosti budovy a složitosti stavebního řešení a řešení technických systémů budovy. Cenu ovlivní i to, zda má stavebník či vlastník k dispozici aktuální dokumentaci skutečného provedení stavby, údaje o energetické náročnosti budovy. V případě rodinného domu se ceny pohybují od 5 000 výše, u bytového domu od 7 000 .

 

 

Kde o něj mohu požádat?

PENB podle nyní platného zákona o hospodaření energií zpracovávají energetičtí experti, po přijetí novely tohoto zákona budou zpracovatelé PENB označováni jako energetičtí specialisté. Jejich seznam vede ( a v budoucnu rovněž dále povede ) ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

 

 

Je nutné o štítek či posudek žádat i při rekonstrukci domu či bytu?

Stavební předpisy neznají termín rekonstrukce, ten patří do daňových předpisů. U stávajících staveb se jedná buď o udržovací práce, nebo o změny dokončených staveb, což jsou přístavby, nástavby a stavební úpravy. Zateplení budovy je podle stavebního zákona vždy stavební úpravou. PENB dokladující plnění požadované energetické náročnosti je potřebný při provádění větších změn dokončených staveb, které se týkají více jak 25 % obálky budovy. To znamená, že v případě celkového zateplení budovy bude nutné doložit PENB.

 

 

Stačí u bytů průkaz pro celou budovu nebo musí mít každý byt svůj samostatný?

Průkazy se zpracovávají na celou budovu, průkaz pak platí i pro každou samostatnou jednotku, tedy byt.

 

 

Kdo všechno musí mít i posudek na alternativní zásobování energií?

Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie musí být doloženo jako součást PENB v případě výstavby nových budov.

 

 

Pokud štítek či průkaz nemám, mohu nemovitost prodat či pronajímat?

PENB je třeba doložit při prodeji nebo pronájmu budovy, bytového domu nebo samostatného bytu. Je to důkaz o spotřebě energie budovy za definovaných podmínek obdobně, jako se uvádí spotřeba paliva v technických průkazech aut. Tento údaj je důležitý pro rozhodování o koupi či pronájmu budovy, neboť informuje budoucího uživatele o největším provozním nákladu budovy. Pokud vlastník bytu nemá k dispozici PENB bytového domu, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za poslední tři roky za podmínek, které podrobněji popisuje příslušný zákon.

 

 

Jaké sankce hrozí při porušení pravidel?

V případě přestupku fyzické osoby (stavebník, vlastník, uživatel budovy nebo její části) může být uložena pokuta do výše 100 tisíc Kč. V případě správního deliktu právnické osoby může být uložena sankce do výše 5 miliónů Kč.

 

 

Jaká jsou pravidla pro státní budovy? Musí mít štítek také?

Pro budovy státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, soudů, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů zákon stanovil závazné termíny, dokdy musí mít PENB zpracovaný. Záleží přitom na velikosti celkové energeticky vztažné plochy (přibližně je to vnější půdorysná plocha všech vytápěných podlaží).

 

 

K 1. 7. 2013 musí být zpracovány PENB pro tyto budovy s plochou větší než 500 m2, k 1. 7. 2015 pro budovy s plochou větší než 250 m2. Energetická náročnost pak musí být v budově vystavena na dobře viditelném a veřejnosti přístupném místě. Je to základní informace o hospodaření s provozními, obvykle veřejnými, prostředky v těchto budovách. Budovy užívané orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 budou od 1. ledna 2015 zařazeny do systému monitoringu spotřeby energie, který bude uveřejněn na internetových stránkách MPO.