Geometrický plán a inženýrská geodézie

 

 

K čemu je potřebný geometrický plán ?

 

- oddělení pozemku

- vytyčení vlastnictví hranice

- rodinný dům - rodinný dům atypický - garáž, hosp. budova (samostatněstojící), chata - přístavba rod. domku, řadová garáž

- objekty pro výrobní a obchodní činnost

- liniové stavby (komunikace)

- slučkovaná čára

- vyznačení věcného břemene

 

 

Inženýrská geodézie a její zámy


- polohopis a výškopis zájmového území

- bod vytyčovací sítě

- vytyčení prostorové polohy - stavební objekt s prostorovou skladbou - liniové objekty, podzemní inženýrské sítě

- podrobné vytyčení - stavební objekt s prostorovou skladbou - liniové objekty, podzemní inženýrské sítě

- kontrolní měření stavebního objektu - stavební objekt s prostorovou skladbou - liniové objekty, podzemní inženýrské sítě

- určení výšky s přesností na 10 mm

 

 

Potřebujete začít stavět ?

 

1. Doporučujeme vytyčit vlastnické hranice pozemku. Vyvarujete se toho, že postavíte stavbu na cizím pozemku.V terénu budou sezváni všichni sousedé k předání vytyčené hranice a podpisu vytyčovacího protkolu.


2. Bylo by vhodné udělat polohopis a výškopis pozemku + nejbližšího okolí. To bude sloužit projektantovi pro umístění stavby v terénu, navržení vhodného příjezdu projektování přípojek inženýrských sítí.


3. Máte-li hotový projekt a situaci znázornňující umístění stavby na parcele je možné pokračovat s vlastním vytyčením stavby v terénu. Určí se +-0 . Zajistí se srovnávací rovina a poloha stavby lavičkami. Poté se může začít se samotnou stavbou.

 

 

Potřebovali byste znát polohu vlastnických hranic pozemku v terénu ?

 

Vytyčení vlastnických hranic pozemku v terénu patří k nejnáročnějším geodetickým činnostem. Přesnost 70% map na území české republiky je cca 3 m. Proto provádíme místní šetření v terénu a vyhledáváme podklady na katastrálním úřadě o vzniku vytyčované hranice.

 

Po vyznačení hranice v terénu písemně vyzýváme všechny vlastníky sousedních pozemků a hranici předáme. Při předání tito vlastníci stvrzují podpisem protokolu o vytyčení vlastnických hranic, že byli seznámení s průběhem hranic. Tento protokol + vytyčovací náčrt s oměrnými mírami a seznamem souřadnic je součástí předávané dokumentace objednateli a katastrálnímu úřadu.

 

 

Potřebovali byste rozdělit pozemek nebo jen prodat či koupit část pozemku ?

 

Je nutné vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. Nová hranice je v terénu označena trvalým způsobem.

 

 

Potřebujete vyznačit věcné břemeno v katastru nemovitostí ?

 

Součást smlouvy o věcném břemeni na části parcely je geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, ve kterém se graficky vymezí rozsah věcného břemene k části pozemku ( právo chůze a jízdy, přípojek, apod. ).

 

 

Potřebujete vyznačit budovu do katastru nemovitostí pro kolaudaci ?

 

Nutnou součástí kolaudačního rozhodnutí je geometrický plán pro vyznačení budovy. Když budete žádat o termín kolaudace počítejte, že vyhotovení geometrického plánu trvá cca 1,5 měsíce. Po kolaudaci je nutné geometrický plán, kolaudační rozhodnutí a žádost o vklad do KN dát na podatelnu příslušného katastrálního úřadu, aby se změna projevila v databázích SPI a SGI.

 

 

Potřebovali byste zapsat rozestavěnou stavbu do katastru nemovitostí ?

 

Pokud žádáte o hypotéku, bude většina bank po Vás požadovat zapsání rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. Pro tyto účely se vyhotovuje geometrický plán na rozestavěnou stavbu. Pro zápis do katastru budete potřebovat tento geometrický plán, žádost o zápis rozestavěné stavby do KN, originál, nebo opis stavebního povolení. Podpisy na žádosti musí být úředně ověřeny.

 

 

Potřebujete zaměřit skutečné provedení inženýrských sítí? ( plyn, voda, kanalizace, atd.)

 

Zřizujete-li přípojku, přeložku, hlavní řád ( plynu, vody, kanalizace, atd.), zaměříme skutečné provedení těchto staveb, dle směrnic jednotlivých správců sítí ( SMVaK, O2, ČEZ, apod. ).