Požární ochrana

 


Požáry od komínů a topidel ročně způsobí škody za více než 70 miliónů korun
Hasiči ročně likvidují přes 20 tisíc požárů. Jedny z nejzávažnějších požárů jsou požáry v domácnostech. V roce 2009 hasiči zasahovali u téměř 2 500 požárů v domácnostech, při kterých 62 osob zemřelo, dalších 442 osob se zranilo. Oheň v bytech a rodinných domech způsobil škody za více jak 373 milionů korun.Nejčastější příčinou je dlouhodobě nedbalost, ale svůj standard si stále drží také požáry způsobené komíny a topidly. Vzhledem k začínající topné sezóně, přinášíme informace právě o požárech, které usmrcují, zraňují a způsobují škody za milióny korun v bytech, rodinných domech, chatách, chalupách. A proč lidé umírají ve svých domácnostech? Jak předejít ohrožení života a zdraví, zničení vlastního domova a rodinných památek?

 


KomínyV roce 2009 bylo způsobeno 314 požárů od provozu komína (nevhodná konstrukce komínu, zazděný trám v komíně, spáry v komíně, jiskry z komína, vznícení sazí). O život přišla jedna osoba, jedenáct osob bylo zraněno a škody dosáhly přes 47 miliónů korun. Nejvíce těchto požárů mají na svědomí jiskry z komína a vznícení sazí, celkem 140 požárů. Nejvíce těchto požárů vzniklo v prosinci a lednu, ale výjimkou nejsou ani jarní a letní měsíce! Během prvního pololetí roku 2010 hasiči zaznamenali do svých statistik již 172 požárů od komínů.

 TopidlaTechnické závady topidla, jeho špatný stav, nesprávné umístění nebo jejich instalace v roce 2009 způsobily 160 požárů! Tři osoby přišly o život, patnáct se zranilo a škody dosáhly téměř 25 miliónů korun. Nejvíce požárů v loňském roce bylo způsobeno nesprávným umístěním a instalací topidla (u hořlavých materiálů – záclony, pohovky s přehozy atd.). Těchto požárů bylo vloni celkem 74. Vzhledem k topné sezóně, opět vede prosinec a leden.

 


Teplomety, infrazářiče a přímotopyKaždoročně je od těchto zařízení způsobeno přibližně pět desítek požárů. Nejčastější příčinou jsou nedbalosti – ponechání hořlavin u topidla, špatná instalace, nedodržení návodu k použití, přikrývání zařízení, z technických závad jsou to závady přívodů, selhání termostatu, závady přívodní šňůry

 Předcházejte požáru u vás doma a na co nezapomenout !Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.

Podrobnosti lze nalézt v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska Pokud není možné bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky!

Topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty.

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla 1 krát za 3 roky) a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.

Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým. Každé topidlo a komín jekonstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru.

Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená voda navíc negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování. Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.

V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských bu­dov.

Nesmí se však zapomínat ani na komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalinovou cestou, respektive komínem). Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb).

Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen.

Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.

K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě. Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.

Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.). Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík. Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.Jak ochránit život, zdraví a majetek ve svých domovech před požárem?


Hlásiče požáru

Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem. Kouř vznikající při požáru v domácnosti je většinou toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu orientace.

Autonomní hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby. Cena autonomního hlásiče se pohybuje v řádu stokorun, tato investice je ve srovnání se způsobenými škodami zanedbatelná. Dle vyhlášky (účinnost od 1. 7. 2008) č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být hlásiči vybaveny nově povolené a schválené stavby, objekty schválené před 1. 7. 2008 musí být vybaveny hlásiči požáru pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou. Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které v krabičce průměru cca 12 cm obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizací, upozorní, že není něco v pořádku.


Hasicí přístroje

Vybavenost objektů hasicími přístroji také popisuje výše zmiňovaná vyhláška. Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby. Jsou stanoveny povinnosti a minimální vybavení, ale je na každém z vás, zda chcete předejít ztrátám, ať už na životech, zdraví nebo majetku a investici do hlásičů požáru a hasicích přístrojů nebudete podceňovat.Požár v bytě, domě – jak se zachovat?


- zachovejte klid a rozvahu

- v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“ a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112

- při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek apod.

- při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,

- pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře

- z balkonu, okna na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku atp.

- v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, válením zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej,

- k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah

v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte,

- pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu,

- nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby)

- dbejte pokynů hasičů

- formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt
Zdroj: MV-generální ředitelství HZS ČR