Průkaz energetické náročnosti

 

Výňatek z novely zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií předkládané parlamentu ČR

 

 

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

 

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové nebo administrativní budovy

 

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

 

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

 

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

 

a) zajistit zpracování průkazu

 

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy; v případě prodeje ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy; v případě pronájmu ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,

 

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. možnému kupujícímu budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy,

2. možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy,

 

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. kupujícímu budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 

 

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy.

 

(3) Vlastník ucelené části budovy je povinen

 

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. možnému kupujícímu ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě ucelené části budovy,

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu ucelené části budovy,

 

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. kupujícímu ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. od 1. ledna 2016 nájemci ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 

1. prodeji ucelené části budovy,

2. od 1. ledna 2016 pronájmu ucelené části budovy.

 

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován a musí a) být zpracován pouze

 

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

 

b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby15),

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

(5) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.