Zateplovací systém
DODRŽET TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A SKLADBU SYSTÉMUSyntéza kvalitních a v praxi ověřených složek tvoří ucelenou skladbu tohoto zateplovacího systému, jehož realizací a prodejem se firma CETEMcz soustavně zabývá od roku 2000.O úspěšný vstup na trh se nepostarala jen jeho přijatelná cena,ale hlavně systém jeho nabídky zákazníkům.Odborná konzultace specifické varianty zateplení a následný technický dohled správnosti aplikace jsou nezbytným předpokladem kvalitního výsledku.Každý systém je složen z dílčích složek,které ve vzájemné kombinaci vytvářejí optimálně fungující celek.Jak je v praxi běžné, hlavně z důvodů ekonomických, dochází k záměně jednotlivých komponentů v mnoha případech za levnější,ale také podstatně méně kvalitní.Je třeba si uvědomit ( a varovat všechny potenciální investory ),že nedodržení předepsané skladby systému a porušení technologických předpisů při jeho aplikaci ( k čemuž není daleko při zadání zakázky neodborné firmě) určitě nepřinese sledovaný cíl:lepší tepelnou pohodu bydlení,s ní spojenou úsporu nákladů na vytápění, ochranu obvodového pláště budovy a její pěkný,nový vzhled.


Tento systém je určen pro zateplení obvodových stěn bytových, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb.Aplikaci systému by měly provádět pouze firmy,které mají platné osvědčení o proškolení svých zaměstnanců na realizaci.


Pro připevnění tepelného izolantu k podkladu a zajištění jeho polohy se používá Lepící a armovací stěrka ( v provedení šedá a bílá).Tmel se používá nejen k lepení izolantu,ale též k provedení armovací vrstvy se síťovinou i k následné vyrovnávací vrstvě systému.


Zvýšení tepelného odporu konstrukce zajišťuje tepelný izolant.Tloušťka izolantu se volí dle konkrétního požadavku na výsledný tepelný odpor obvodového zdiva.Systém Settef doporučuje tepelný odpor konstrukce minimálně R=2,9 m KW . Dodatečné mehcanické připevnění izolantu ke stavebnímu podkladu se provádí plastovými talířovými hmoždínkami.Vnější souvrství je složené z výztužné sklovláknité perlinkové tkaniny a alkalivzdornou úpravou stěrkového tmelu.Armovací tkanina zpešuje mechanické vlastnosti systému a zamezuje v něm vzniku trhlin.Po vytvrdnutí výztužné vrstvy se přistoupí k realizaci vyrovnávací stěrky.  


Závěrečnou etapou je aplikace minerální nebo pryskyřičné pastovité omítky.Právě pastovité probarvené omítky jsou dnes velkým hitem.Díky svému složení vytváří nejen velmi pěkný vizuální ekekt,ale hlavně poskytují obvodovému plášti budovy ochranu proti atmosferickým vlivům,částečně i proti mehcanickému poškození.


Vysoká kvalitní,široká škála barevnosti a struktur je důvodem obliby italských omítek Settef,které daly jméno celému zateplovacímu systému.
Nejčastější chyby při provádění kontaktního zateplovacího systému


•    Založení systému bez soklové lišty
- Velmi težko získáme rovinné založení systému
- vysoké riziko mechanického poškození spodní hrany systému
- Vzlínaní vody pod povrch systému

•    Nesprávné lepení tepelného izolantu
- Na nesoudržný podklad: nevyhovující přidržnost izolantu k                 
podkladové vrstvě
- Nedodržení lepení izolantu do vazby ( nároží,otvory ve fasádě),
vysoké riziko vzniku trhlin ve fasádě a poškození kompaktnosti
systému
- Nedodržení doporučené rovinnosti při lepení tepelného izolantu (na
2 m 5mm ),zvýšená spotřeba tmelu u armovací vrstvy,nevyhovující
konečný vzhled fasády
- Tmel ve spáře mezi deskami izolantu: vznik tepelných mostů

•    Nesprávné kotvení tepelného izolantu
- Nedostatečné zatvrdnutí lepicího tmelu,promáčknutí izolantu,
narušení procesu tuhnutí a tvrdnutí lepicího tmelu
- Nedostačující počet hmoždinek na m izolantu,nevyhovující délka a
způsob ukotvení,nedostatečné statické zajištění systému

•    Nesprávné provedení armovací vrstvy
- Nedostatečný přesah armovací síťoviny ve spojích,vysoká pravdě-
podobnost vzniku trhlin na fasádě
- Nedostatečná vrstva armovacího tmelu ( méně než 4 mm),vysoká prav-
děpodobnost mechanického poškození fasády
- Nesprávné aplikace armovací tkaniny ( tkanina se musí vždy vtlačit
do předemnatažené vrstvy tmelu o tloušťce min. 2 mm),při opačném
postupu nedostatečné přilnutí síťoviny k tepelnému izolantu

•    Při penetraci podkladu před finální povrchovou úpravou
- Špatné ředění penetrace,prosvítání podkladu,nesjednocení savosti
podkladu ( vliv na aplikaci finální vrstvy- přidržnost,zpracování)

•    Při aplikaci finální vrstvy ( omítky)
- Při nevyhovujících klimatických podmínek,narušení kvality,snížení
životnosti omítky
- Nedodržení technologie zpracování dle technických listů jednotli-
vých produktů,nevyhovující vzhled omítky,narušení kvality,snížení
omítky

•    Aplikace kontaktního zateplovacího systému na zdivo s nevyřešenou izolací proti zemní vlhkosti

•    Zateplení nedostatečnou tloušťkou izolantu         Skladba systému:


1. patní lišta, 2. lepicí a stěrkovací tmel, 3. izolační deska - polystyren, 4. izolační deska - minerální vlna, 5. plastová talířová hmoždinka, 6. tmel - armovací vrstva, 7. armovací síť, 8. tmel - vyrovnávací vrstva, 9. penetrační nátěr, 10. minerální omítka nebo pastovitá omítka, 11.fasádní barva ( u minerálních omítek ).