• ilustrační obrázek
  ilustrační obrázek
 • ilustrační obrázek
  ilustrační obrázek
 • ilustrační obrázek
  ilustrační obrázek
 • ilustrační obrázek
  ilustrační obrázek

Zakládání staveb

 

 

Základové desky pro rodinné domy a ostatní objekty

 

 

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - jsme specialisté na zakládání staveb. Zakládáme malé i velké stavby, rodinné domy, dřevostavby. Dokážeme taktéž zrealizovat základové desky pro bytové domy či objekty občanské vybavenosti. Také splňujeme požadavky výrobců těchto použitých materiálů.

 

FOLIOVÉ HYDROIZOLACE - spodni stavby izolujeme proti vodě a radonu pomocí svařovaných fólií z mPVC.

 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - k nově založeným objektům umíme přivést přípojky inženýrských sítí. Zřizujeme také domovní čistírny odpadních vod či vyvážecí jímky.

 

 

Co určitě nepodcenit ?

 

1. výběr pozemku

2. správná orientace objektu

3. dodržení nezámrzné hloubky

4. ošetření základové spáry

5. zátěžová zkouška zeminy

6. umístění všech potřebných médií

7. výškové umístění objektu nad terénem

8. finální rovinnost základové desky

 

Jako u každé jiné činnosti, je i ve stavebnictví důležité správně začít. V naší nabídce proto nacházíte  i samotnou realizaci základové desky „na klíč “, které  provádíme na základě dokumentace dodané investorem.  Netvoříme díla strojově a bez rozmyslu, ale přistupujeme ke každému prvku individuálně a s cílem vytvořit konečnému zákazníkovi vytoužené a plně funkční dílo.

 

 

Cena základové desky

 

Cena základové desky pro objekt je kalkulována z rovinaté a dobře dostupné stavební parcely s max. sklonem 5%.

 

Je samozřejmé, že všechny stavební pozemky nesplňují potřebná kritéria, a proto musíme pro vytvoření garantované ceny postupovat podle konkrétní a dobře zpracované projektové dokumentace, z které vytvoříme výslednou cenu pro našeho zákazníka.

 

Pro úspěšnou realizaci klient zajistí dostupnost potřebných médií jako je elektrická energie či užitková voda.

 

Cena pro základovou desku neobsahuje:

 

- zpracování projektové dokumentace pro umístění objektu do terénu vč. připojení médií

- zateplení soklové části objektu

- radonový průzkum

- protiradonová izolace při výskytu radonu

 

 

Co Vám taktéž zajistíme ?

 

- připojení kanalizace gravitační k danému místu od napojovacího uzlu - od 500 Kč/bm

- připojení vodovodní přípojky od napojovacího bodu ukončené ventilem - od 400 Kč/bm

- radonový průzkum - od 4 000 Kč

- přípojka plynového potrubí od napojovacího místa - od 450 Kč/bm

- protiradonovou hydroizolaci – od 150 Kč/m2.

 

 


Zakládání staveb ( obecné vysvětlení pojmu )


Je činnost zabývající se návrhem a posouzením základové konstrukce objektu. Na tvar jednotlivé základové konstrukce stavby a její uspořádání má vliv volba konstrukčního systému zakládané stavby a kvalita základové zeminy.

 

Hloubka založení plošného základu

Hloubka založení základu se stanovuje pro konkrétní zeminu různě. Vždy však slouží jako hranice taková hloubka, o které bezpečně víme, že v ní zemina již nepromrzne (tzv. Nezámrzná hloubka). U základů na úrovni upraveného terénu je nezámrzná hloubka stanovena podle druhu zeminy takto:

- u smrštivých jílů na 1400 mm

- u jílovitohlinitých půd na 1000 mm

- u hlinitopísčitých a písčitohlinitých základových půd na 800 mmPokud jsou základy až pod úrovní podzemního podlaží, bude postačovat hloubka založení okolo 600 mm, pokud statický výpočet stanový hloubku větší, musíme se mu podřídit a velikost hloubky přizpůsobit.

 

Plošné základy stavby


Zatížení do podloží se přenáší přes větší základovou plochu.a.) Základové pásy

Na základové pásy se většinou zakládají průběžné zdi masivních staveb. Kromě železobetonových pásů se pásy zpravidla zhotovují přímo do vykopané rýhy bez bednění. Protože pásy nejsou izolovány proti zemní vlhkosti, volba materiálu je podmíněna míře odolnosti vůči účinkům vlhkosti. Zpravidla se ale jedná o lomový ložní kámen, prostý beton, prokládaný beton).b.) Železobetonové pásy

Železobetonové pásy jsou použitelné tehdy, je-li šířka základové spáry větší než 3 až 4násobek tloušťky zdiva nad základovou plochou.

 


Základové patky


Základové patky se většinou navrhují pro založení skeletových konstrukcí. Materiálem pro stavbu patky je beton nebo železobeton. Patka má většinou čtvercový nebo obdélníkový půdorys.Základové rošty


Základové rošty se většinou navrhují pro skeletové konstrukce založené na nestejnoměrně stlačitelných zeminách v poddolovaném území apod. Tyto pásy mají většinou obdélníkový průřez.

 

Základové desky


Konstrukčním řešením se vlastně jedná o obrácenou stropní konstrukci, s tím že tyto základové desky jsou zespoda namáhané teplotními či jinými výkyvy zeminy. Základová konstrukce ze základových desek zpravidla zaujímá půdorysný rozsah celé stavby.

 

Hlubinné základy

Se používají v takových případech, kdy se skýtá základová zemina ve větší hloubce, či realizace takových základů by byly z ekonomických důvodů neefektivní. Hlubinné základy mají přenést zatížení stavby do bloku sloupů nebo pilířů pomocí železobetonového základového překladu. Tyto studní, šachtové pilíře nebo piloty jsou zapuštěné do únosné zeminy nebo jsou o únosnou zeminu opřené. Pokud nejsou takové hlubinné základy realizovatelné z důvodu provozních či ekonomických, lze zřídit tzv. plovoucí piloty, které předávají zatížení na zeminu třením mezi zeminou a pláštěm. Povrch takových zapuštěných základů nesmí být hladký.

 

Piloty a pilotové rošty - jsou ve tvaru tyče a mají kruhový průřez


Rozdělení podle materiálu:

- dřevěné - u provizorních staveb (materiál: borovice, modřín)

- ocelové - používají se nosníky také se širokými konci (pro štěrkopískové zeminy)

- železobetonové – pro použití do mokrého prostředí (monolitické i prefabrikované)

 

Piloty předražené


Tato technologie se používá u železobetonových monolitických pilot. Při realizaci postupujeme tak, že vyhloubíme a následně vybetonujeme otvory pro piloty pomocí beranice, betonové zátky nebo beranidla.

 

Piloty vrtané


Použití u zakládání na hranici souseda a ve stísněných podmínkách, kde se provádí za pomocí vrtáku nebo pomocí šnekového vrtáku s výplachem.

 

Šachtové pilíře


Mají tvar válce nebo hranolu o průměru větším jak 600 mm. Materiálem je železobeton zapuštěný do hloubky cca 6 m. Provádí se pomocí vrtáku nebo pomocí drapáku.

 

Základové studny


Materiálem je železobeton a realizují se ve tvaru válce nebo hranolu. Základové studny jsou vhodné pro zakládání pod hladinou vody ve zvodněných zeminách.